Relacje pomiędzy rekrutacją wybranych gatunków ryb a czynnikami je warunkującymi, takimi jak warunki hydro-meteorologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej

Relacje pomiędzy rekrutacją wybranych gatunków ryb a czynnikami je warunkującymi, takimi jak warunki hydro-meteorologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej

Kierownik zadania: dr Piotr Margoński

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Głównym celem projektu jest określenie rozmieszczenia i liczebności wczesnych, pelagicznych stadiów rozwojowych ryb oraz dynamiki zmian składu taksonomicznego i liczebności zooplanktonu, na tle warunków hydrologicznych, z uwzględnieniem zmian długookresowych w kontekście roli tych elementów w pelagicznej części sieci troficznej Bałtyku południowego.

Realizowane w 2016 roku prace koncentrowały się na trzech zagadnieniach:

  • określeniu warunków hydrologicznych mogących wpływać na rozmieszczenie i zmienność zoo- i ichtioplanktonu;
  • określeniu rozmieszczenia i liczebności wczesnych, pelagicznych stadiów rozwojowych ryb oraz tendencji wieloletnich;
  • określeniu składu i rozmieszczenia zoobentosu stanowiącego potencjalną bazę pokarmową młodocianych i dorosłych ryb.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach (2010-2015) dostarczyły materiału do 11 prac recenzowanych, jednego rozdziału w monografii i 4 publikacji nierecenzowanych. Stworzono również narzędzia do prezentacji uzyskanych wyników poprzez serwis WebGIS. W 2016 roku opublikowano dwa artykuły w czasopismach recenzowanych i jeden rozdział w monografii.

Porównując wyniki z uzyskanymi w latach ubiegłych widać, że seria wlewów, która rozpoczęła się pod koniec 2014 roku, wpłynęła na badany rejon przez podniesienie zasolenia w warstwie przydennej i ogrzania jej. Odnosi się to zarówno do Basenu Bornholmskiego (stacja IBY5), jak i Głębi Gdańskiej (stacja G2). Na podstawie posiadanych danych nie stwierdzono nigdzie stref beztlenowych, jednak określono duże strefy o zawartości rozpuszczonego w wodzie tlenu, poniżej 2 ml/l w warstwach przydennych.

Niezmiennie, obszarem decydującym o skuteczności rozrodu dorsza pozostaje Basen Bornholmski – jedynie bardzo ograniczone tarło dorsza odbywało się w rejonach zlokalizowanych we wschodniej części rejonu badań. Po czterech latach charakteryzujących się stałym spadkiem liczebności larw dorsza, w 2016 roku (zwłaszcza latem) zaobserwowana została zdecydowana poprawa, wskazująca na pozytywny efekt ostatnich wlewów wód słonawych do Bałtyku.

Zebrane w trakcie rejsu sierpniowego próby makro- i meiobentosu posłużą do zaktualizowania naszej wiedzy dotyczącej składu i rozmieszczenia zoobentosu stanowiącego potencjalną bazę pokarmową młodocianych i dorosłych ryb.

Uzyskane wyniki stanowią podstawę publikacji naukowych.

Rekrut mapa 1

Rekrut mapa 2

Rozmieszczenie stacji badawczych w rejsie r/v „Baltica” w miesiącach czerwcu i sierpniu 2016 r. Czarne kropki – stacje pomiarowe, niebieskie krzyżyki – zaciągi rybackie, czerwone kropki – stacje bentosowe, czerwoną linią zaznaczono przebiegi profili hydrologicznych, brązową przerywaną linią zaznaczono granicę polskich obszarów morskich

Rekrut mapa 3

Rozmieszczenie i liczebność ikry dorsza (n/1000 m3) w czerwcu 2016 roku  

Rekrut mapa 4

Rozmieszczenie i liczebność larw szprota (n/1000 m3) w czerwcu 2016 roku

Skip to content