Aktualna gospodarka wodno-ściekowo-odpadowa w zakładach przemysłu rybnego w Polsce

Aktualna gospodarka wodno-ściekowo-odpadowa w zakładach przemysłu rybnego w Polsce

Kierownik zadania: dr hab. inż. Zygmunt Usydus prof.nadzw.

Zakład Chemii Żywności i Środowiska       

Celem projektu było dokonanie aktualnej charakterystyki chemicznej ścieków i odpadów powstających w zakładach przemysłu rybnego (ze szczególnym uwzględnieniem zakładów produkujących konserwy rybne) oraz porównanie uzyskanych wyników badań z wynikami uzyskiwanymi w latach 1975-1990.

Badania przeprowadzono w 3 zakładach produkujących konserwy rybne, 3 zakładach produkujących ryby wędzone, w zakładzie produkującym głównie marynaty i ryby solone oraz w zakładzie prowadzącym głównie obróbkę wstępną ryb. Do badań pobierano ścieki surowe, ścieki podczyszczone, osady i odpady powstające w trakcie podczyszczania ścieków oraz w przypadku zakładów produkujących konserwy także odcieki po parowaniu ryb. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż:

  • pracujące obecnie w niektórych zakładach przemysłu rybnego podczyszczalnie ścieków charakteryzują się dobrymi efektami podczyszczania; jednakże podczyszczone ścieki mają jeszcze zbyt wysoką zawartość chlorków oraz zbyt wysoki wskaźnik CHZT, aby ścieki te można kierować do biologicznej oczyszczalni;
  • na poprawę jakości ścieków poprodukcyjnych w zakładach produkujących konserwy rybne doprowadzanych na podczyszczalnię wpływ może mieć oddzielenie i zagospodarowanie odcieków po parowaniu ryb; dokonany bilans tlenowych wskaźników zanieczyszczeń wykazał, że ładunek CHZT w odciekach po parowaniu stanowi 49,6% ładunku wszystkich ścieków poprodukcyjnych;
  • odpady, osady i odcieki powstające w trakcie procesów podczyszczania ścieków, charakteryzują się wysokimi zawartościami białek i tłuszczów;
  • porównania wyników badań ścieków przemysłu rybnego z lat 1975-1990 z obecnie odprowadzanymi wykazały, że w odniesieniu do wyprodukowania 1 tony wyrobu gotowego nastąpiło:
  • znaczące zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków
  • wzrost wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków
  • obniżenie odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń.

Uzyskane wyniki badań prezentowane będą w artykule pt.: “A comprehensive process for wastewater pretreatment and waste management based on the example of fish canning facilities in Poland” przesłanego do czasopisma “Journal of Cleaner Production”.

Przygotowana będzie informacja do zainteresowanych zakładów dotycząca aktualnej sytuacji związanej z gospodarką ściekami i odpadami oraz możliwościami poprawy jakości odprowadzanych ścieków i wykorzystania odpadów.

dot16sciecki_1

Skip to content