Kierunkowy plan badań MIR-PIB na rok 2019

Badania przewidziane do realizacji ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; szczegółowy zakres badań będzie uzależniony od poziomu finansowania.

1) Czynniki środowiskowe wpływające na skuteczność rozrodu ryb.

Obszar badań: wody przybrzeżne oraz otwarte

2) Zasoby pokarmowe ryb pelagicznych oraz demersalnych w strefie przybrzeżnej.

Obszar badań: Zalew Wiślany, Zatoka Pucka

3) Czynniki wpływające na stan siedlisk ryb w strefie przybrzeżnej.

Obszar badań: Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany

4) Rozwój metod szacowania zasobów ryb komercyjnych.

5) Działania na rzecz wsparcia i rozwoju rybołówstwa przybrzeżnego: możliwości rozrodu szczupaka w wodach słonawych

6) Problem niskiej kondycji dorsza i storni.

7) Ekonomika rybołówstwa i przetwórstwa oraz poprawa jakości produktów rybnych.

 

Badania przewidziane do realizacji w ramach środków pozyskiwanych z konkursów i zleceń (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ARMiR, programy EU)

1) Ocena zasobów ryb komercyjnych:
Realizacja programu WPZDR „Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa”.

2) Bezpieczeństwo i jakość produktów przetwórstwa rybnego:
Tematyka projektów obejmuje: wykrywanie pasożytów i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ich obecności w surowcu, badania migracji zanieczyszczeń z opakowań do żywności, testowanie technologii zorientowanych na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznych, badania bioaktywności i biodostępności substancji prozdrowotnych obecnych w produktach z ryb pelagicznych.

3) Wpływ czynników antropogenicznych na środowisko Bałtyku:
Prace obejmują: gromadzenie danych do oceny stanu środowiska, która jest wymagana przez Ramową Dyrektywę Wodną oraz Ramową Dyrektywę ds. Strategii Morskiej, ocenę skutków występowania w Morzu Bałtyckim mikroplastików, badania występowania i transport zanieczyszczeń chemicznych w strefie brzegowej, modelowanie wpływu pogarszających się warunków środowiskowych na przepływ substancji w sieci troficznej.

4) Perspektywy rozwoju w regionie Bałtyku w oparciu o niebieską gospodarkę:
Projekty obejmują: opracowanie nowych produktów z dziedziny turystyki przyrodniczej i kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku, opracowanie strategii na rzecz lepszego rozwoju regionów nadmorskich, ocenę potencjału regionu Bałtyku południowego dla rozwoju akwakultury opartej o zamknięte obiegi zwrotne, promocję zrównoważonej akwakultury i jej produktów, możliwości uprawy i wykorzystania wodorostów w Morzu Bałtyckim (działania promocyjne).

5) Zlecenia związane z zagospodarowaniem przestrzennym Polskich Obszarów Morskich oraz oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, analizy chemiczne.

Skip to content