Kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W dniu 12 grudnia br. odbyło się ósme posiedzenie Rady Naukowej MIR-PIB, kadencji 2017-2021.

Na posiedzeniu Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Dyrekcję plany działalności Instytutu w 2020 roku, tj. kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych oraz roczny plan finansowy.

Zostały również uchwalone zmiany w regulaminie Rady Naukowej MIR-PIB wynikające m.in. z konieczności dostosowania treści regulaminu do aktualnych przepisów ustawy o instytutach badawczych, na mocy których w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi również przedstawiciel  ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Skip to content