Komunikat o stanie zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES wielkości kwot połowowych w roku 2020

Komunikat o stanie zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES wielkości kwot połowowych w roku 2020

Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 29 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2020 (ICES, 2019).

ICES zaleca wielkość dopuszczalnych połowów (TAC) w hierarchii następujących opcji, uzgodnionych z odbiorcami doradztwa:

  1. TAC wynikające z planu zarządzania zasobami (dla Bałtyku plan został określony w dokumencie EU, 2016).
  2. Jeżeli takiego planu nie ma lub nie został on oceniony przez ICES, jako zgodny z zasadą przezorności, to proponowane jest TAC wynikające z zasady MSY (maksymalne podtrzymywalne połowy; wyznaczone są śmiertelnością połowową Fmsy, prowadzącą do tych połowów).
  3. Jeżeli nie ma ani planu zarządzania zasobami, ani nie zostały wyznaczone parametry prowadzące do MSY, to proponowane jest TAC określone zasadą przezorności.

Podobszary ICES na Morzu Bałtyckim

 

Stado dorszy zachodnio-bałtyckich (podobszary 22-24)

Pozytywna prognoza dla tego stada opiera się głównie na jednym liczebnym pokoleniu.2016 roku. W ubiegłych kilkunastu latach biomasa stada była niska – zwykle poniżej punktów referencyjnych MSY i zasady przezorności.

ICES zaleca w 2020 roku połowy całkowite (włącznie z rekreacyjnymi) tego stada w granicach 5.2 – 11 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym że połowy powyżej 7.2 tys. ton (odpowiadające Fmsy) są zalecane jedynie przy spełnieniu warunków wyspecyfikowanych w Planie zarządzania. Zalecana kwota obejmuje połowy rekreacyjne, zakładane na 2.1 tys. ton, i odnosi się do stada dorszy zachodnio-bałtyckich, zatem nie uwzględnia połowów dorszy wschodnio-bałtyckich w podobszarze 24. Doradzana kwota jest znacznie niższa od kwoty zalecanej przez ICES na 2019 r., głównie ze względu na niższą niż poprzednio ocenę liczebności pokolenia 2016 roku.

Stado dorszy wschodnio-bałtyckich (podobszary 24+25-32)

ICES po raz pierwszy od 2014 roku dysponuje analityczną oceną wielkości zasobów dorszy wschodnio-bałtyckich. Jest to wynik kilkuletnich prac międzynarodowej społeczności naukowej, wyrażonej m. in. kilkoma  spotkaniami specjalistycznych grup studyjnych, pracami stałych grup eksperckich i intensywną pracą międzysesyjną.  Podstawowym wynikiem obliczeń analitycznych jest bardzo wysoki wzrost śmiertelności naturalnej dorszy – wzrosła ona o ponad 50% w okresie ostatnich kilkunastu lat i jest znacznie wyższa niż zakładana w poprzednich analizach ICES. Należy podkreślić, że MIR-PIB już kilka lat temu przedstawiał prace wskazujące, że podstawowym powodem trudności z oceną zasobów tego stada jest wzrost śmiertelności naturalnej, nie uwzględniany w standardowych metodach oceny zasobów ICES.

Obecnie biomasa stada rozrodczego należy do najniższych, a biomasa stada eksploatacyjnego (w przybliżeniu ryby ≥35 cm) jest najniższa w historii oceny tego stada.

Wyładunki i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) dorszy wschodnio-bałtyckich  w latach 1974-2019

ICES zaleca w 2020 roku wstrzymanie połowów dorszy, opierając się na zasadzie przezorności.

 

Stado śledzi wiosennych podobszarów 20-24

Od wielu lat biomasa stada jest niska (poniżej nowo wyznaczonego punku progowego, Blim, określonego zasadą przezorności). Stan ten wynika głównie z wieloletniego słabego uzupełnienia stada.

ICES zaleca w 2020 roku zakaz połowów, co prowadziłoby do wzrostu biomasy stada do nieco ponad 100 tys. ton w roku 2021 (nadal poniżej nowej wartości Blim).

 

Stado śledzi centralnego Bałtyku (podobszary 25-29 i 32, bez Zatoki Ryskiej)

Stado jest określane jako odławiane w sposób ”zrównoważony” i z „pełną zdolnością do odnawiania”. W 2019 roku biomasa stada była nieco niższa od średniej wieloletniej i w znacznym stopniu opiera się na bardzo liczebnym pokoleniu 2014 r.

Połowy i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) śledzi centralnego Bałtyku w okresie 1974-2019

ICES zaleca w 2020 roku połowy w granicach 131 – 215  tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym, że połowy powyżej 174 tys. ton (odpowiadające Fmsy) mogą mieć miejsce jedynie w ramach warunków ustalonych w Planie zarządzania.

 

Stado szprotów całego Bałtyku (podobszary 22-32)

Stado jest określane się jako „eksploatowane w sposób zrównoważony” i z „pełną zdolnością do odnawiania”. Obecnie biomasa przekracza o ok. 20% średnią wieloletnią – stosunkowo wysoka biomasa stada to w dużym stopniu efekt bardzo liczebnego pokolenia 2014 roku. 

Połowy i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) szprotów całego Bałtyku w okresie 1974-2019

ICES zaleca w 2020 roku połowy w granicach 170 – 234 tys. ton (plan zarządzania zasobami) z tym, że połowy powyżej 226 tys. ton (odpowiadające Fmsy) mogą mieć miejsce jedynie w ramach warunków ustalonych w Planie zarządzania.

 

Stado łososi w podobszarach 22-31

Stan zasobów łososi nie zmienił się istotnie w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym. ICES doradza całkowite połowy w wysokości identycznej jak w ub. r., tj. nie wyższe niż 116 tys. sztuk łososi (zasada MSY).

 

Podsumowanie

Podsumowanie doradzanych przez ICES kwot połowowych (zakresów kwot) i zmianę (%) w stosunku do doradztwa z poprzedniego roku przedstawiono w poniższej tabeli (w przypadku zakresów kwot, zmiana odpowiada wartości środkowej zakresu, odnoszącej się do Fmsy) .

Tabela 1. Kwoty połowowe doradzane przez ICES na 2019 i 2020 rok

EU. 2016. Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No. 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No. 1098/2007. Official Journal of the European Union, L 191/1.
ICES. 2019. ICES Advice. Baltic Sea ecoregion. W: Report of the ICES Advisory Committee, 2019.

Skip to content