Komunikat w sprawie potwierdzania oświadczeń o przychodach przetwórców ryb w ramach Priorytetu 5 Programu „Rybactwo i Morze”

Komunikat w sprawie potwierdzania oświadczeń o przychodach przetwórców ryb w ramach Priorytetu 5 Programu „Rybactwo i Morze”

Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów  rybołówstwa  lub  akwakultury, o którym mowa w § 43i ust. 6 pkt 2 c) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1965, z późn. zm.)

UWAGA!

  1. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami potwierdzenie oświadczenia będzie wydawane tylko tym podmiotom, które złożyły do MIR-PIB formularz statystyczny RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za 2021 r. przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w ARiMR.
  2. Kwota przychodu w oświadczeniu (w tys. zł) musi być zgodna z pozycją 3.29 w RRW-20.

W razie potrzeby konsultacji, uzgodnień lub uzupełnień formularzy RRW prosimy o kontakt: z p. Justyną Dyrynda: jdyrynda@mir.gdynia.pl

Prosimy o wydruk dokumentu dwustronnie na jednej kartce formatu A4!

Wniosek oświadczenia składa się w dwóch egzemplarzach plus podpisana deklaracja RODO oraz wypis z KRS lub CEiDG.

Konieczne jest wskazanie osoby odbierającej. Jeśli jest to osoba inna niż uprawniona do reprezentacji firmy – niezbędne od odbioru oświadczenia jest pełnomocnictwo.

Wniosek oświadczenia     Klauzula RODO

Sposób potwierdzania oświadczeń

Zgodnie z ww. przepisami potwierdzenie jest realizowane w formie papierowej według wzorów dokumentów znajdujących się na stronie www MIR-PIB https://mir.gdynia.pl/. Szczegółowa instrukcja stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Na stronie internetowej MIR-PIB dostępne są również wzory formularzy RRW-20 (zakładka „RRW”).

Przyjmowanie wniosków

Zgodnie z załączoną instrukcją. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Możliwe drogi: pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie MIR-PIB. Godziny przyjmowania wniosków: 8:30 – 15:30 w siedzibie (sekretariat) Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni, ul. Kołłątaja 1.

Instrukcja

Czas wydania potwierdzenia oświadczenia

Do 2 dni roboczych od daty wpływu jednak nie wcześniej niż z dniem opublikowania przez Prezesa ARiMR ogłoszenia o naborze.

Odbiór/ wysyłka oświadczenia

  • Osobiście na podstawie dokumentu tożsamości wraz z kopią KRS lub CEIDG lub oryginału pełnomocnictwa złożenia/odbioru w przypadku, gdy zostało udzielone (wówczas niezbędna jest kopia KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest osobą upoważnioną do reprezentacji firmy).
  • Na wskazany w oświadczeniu adres pocztowy (listem poleconym),
  • Zamówionym przez Wnioskodawcę kurierem (na koszt Wnioskodawcy) na adres pocztowy wskazany w oświadczeniu.

Kontakt w ww. sprawach dotyczących oświadczeń pod adresem email: jdyrynda@mir.gdynia.pl

Skip to content