Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury

Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury

Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, o którym mowa w § 43i ust. 6 pkt 2 c) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, z 2017 r. poz. 2189, z 2018 r. poz. 2452, z 2020 r. poz. 1241 i 1707, z 2022 r. poz. 704 oraz z 2022 r. poz. 2458).

UWAGA!

Potwierdzenie będzie wydawane tylko tym podmiotom, które wypełniły obowiązek statystyczny określony w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za rok 2020 i złożonego do MIR-PIB w terminie do 31.03.2021 r. zgodnie z wytyczną IZ ws. stosowania wzorów oświadczeń.

Prosimy o wydruk dokumentu dwustronnie na jednej kartce formatu A4!

Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach.

Sposób potwierdzania oświadczeń

Potwierdzenie jest realizowane w formie papierowej według wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie www MIR-PIB https://www.mir.gdynia.pl/ oraz stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-zakladow-przetworstwa-produktow-rybnych).

Szczegółowa instrukcja stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Godziny przyjmowania wniosków: 8.30 -15.30 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego –PIB w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, sala Boguckiego nr 402 –proszę podążać za oznakowaniem.

Czas wydania oświadczenia

Do 2 dni roboczych od daty wpływu.

Odbiór oświadczenia

  • Osobiście na podstawie dokumentu tożsamości wraz z kopią KRS lub CEIDG lub oryginału pełnomocnictwa złożenia/odbioru w przypadku, gdy zostało udzielone (wówczas niezbędna jest kopia KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest osobą upoważnioną do reprezentacji firmy).
  • Na wskazany w oświadczeniu adres pocztowy (listem poleconym),
  • Zamówionym przez Wnioskodawcę kurierem (na koszt Wnioskodawcy) na adres pocztowy wskazany w oświadczeniu.

Prosimy o wcześniejsze wysłanie skanu oświadczenia co przyspieszy czas oczekiwania. Kontakt w ww. sprawie pod adresem email: jdyrynda@mir.gdynia.pl

Kontakt telefoniczny: 728819381 w godzinach 9.00 -15.00.

Skip to content