Międzynarodowe warsztaty pt. “Microbes in the Baltic: Small things, small sea, big questions”

Międzynarodowe warsztaty pt. “Microbes in the Baltic: Small things, small sea, big questions”

W dniach 18-21 listopada br. odbyły się międzynarodowe warsztaty pt. “Microbes in the Baltic: Small things, small sea, big questions”. Warsztaty finansowane były z projektu DEMONA: Diversity and Ecology of Mixotrophic Nanoflagellates in the Gulf of Gdańsk (Różnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej), kierowanym przez dr Kasię Piwosz (NO). Projekt DEMONA współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Suma przyznanych środków wynosi 424 412,13 CHF (1 138 528 zł), z czego 85% (360 750,32 CHF) jest współfinansowane przez Szwajcarię. Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Piwosz. Projekt realizowany jest we współpracy z prof. Jakobem Pernthalerem z Uniwersytetu w Zurychu.

W warsztatach udział wzięło 48 osób, w tym 27 osób z zagranicy. Reprezentowane były prawie wszystkie kraje nadbałtyckie: Polska, Litwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy oraz Szwajcaria. Zgłosiło się wielu uznanych i doświadczonych naukowców, ale młodzi naukowcy byli również licznie reprezentowani. Wygłoszono 22 piętnastominutowe referaty oraz przedstawiono 11 posterów. Ponadto 5 zaproszonych gości wygłosiło pół godzinne wykłady:

  • Prof. Lasse Riemann (Uniwersytet w Kopenhadze) wygłosił wykład pt. “N2 fixation by heterotrophic diazotrophs in temperate estuarine waters”, w którym opowiedział o mało poznanym procesie wiązanie azotu atmosferycznego przez heterotroficzne bakterie;
  • Prof. Jakob Pernthaler (Uniwersytet w Zurychu) wygłosił wykład pt “The ‘structure’ or ‘composition’ of bacterioplankton communities”, w którym zwrócił uwagę na istotność krytycznego podejścia do nowych metodologii;
  • Prof. Veljo Kisand (Uniwersytet w Tartu) wykładzie pt “Microbial food webs and carbon cycle in the Baltic, any significant changes in a discourse during the last decades?” opowiedział o postępie w rozumieniu mikrobiologicznych sieci troficznych, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku;
  • Prof. Klaus Jürgens (Instytut Badań Morza Bałtyckiego w Warnemünde) wygłosił wykład pt “Microbiology and biogeochemistry of pelagic redoxclines of the central Baltic Sea.”, w którym podsumował istniejącą wiedzę na temat procesów biogeochemicznych w strefach beztlenowych Bałtyku;
  • Dr Bärbel Müller-Karulis (Uniwersytet w Sztokholmie) w prezentacji pt. “Modeling microbial response to anthropogenic impacts in the Baltic Sea” przedstawiła rozwijany przez siebie model Morza Bałtyckiego.

Pracownicy MIRu byli autorami lub współautorami 4 prezentacji: 3 ustnych (prezentowanych przez K. Piwosz, A. Ameryk oraz Marcina Gołębiewskiego z UMK w Toruniu) oraz posteru (prezentowanego przez J. Villigera z Uniwersytetu w Zurychu). Większość prezentacji dotyczyła zagadnień związanych ze gradientem zasolenia wód powierzchniowych: charakterystycznej cechy Morza Bałtyckiego. Obejmowały one zmiany różnorodności filogenetycznej, różnorodności genetycznej, rozmieszczenia oraz adaptacji bakterii, pierwotniaków i fitoplanktonu wzdłuż gradientu w kontekście wielkoskalowym (cały Bałtyk, od Cieśniń Duńskich do Zatoki Botnickiej) oraz lokalnym (ujścia rzek). Innym ważnym tematem był wpływ zmian klimatu na mikrobiologiczne sieci troficzne, procesy biogeochemiczne, produkcję pierwotną oraz produkcję bakteryjną. Zaprezentowano znaczenie bakterii w rozkładzie zanieczyszczeń, jak i badania wykazujące obecność patogenów ludzkich w wodach morskich przy ujściach oczyszczalni ścieków. Poruszane były również zagadnienia metodologiczne związane z najnowszymi metodami stosowanymi w badaniach mikroorganizmów. Naukowy poziom konferencji był bardzo wysoki. Streszczenia wszystkich wystąpień oraz posterów są dostępne na stronie warsztatów.

Ważną częścią warsztatów były wydarzenia pozanaukowe, podczas których można swobodnie dyskutować na dowolne tematy. Uczestnicy konferencji mogli się spotkać już wieczorem 17 listopada na przyjęciu powitalnym, co zostało z entuzjazmem przyjęte zwłaszcza przez młodych naukowców. We wtorek podczas sesji posterowej dostępny był catering, a rozmowy były kontynuowane wzdłuż Skweru Kościuszki. W środę odbył się uroczysty obiad konferencyjny, które druga część toczyła się w kręgielni. W czwartek większość gości zagranicznych odbyła wycieczkę do Malborka. Dr Piwosz usłyszała wiele miłych słów na temat organizacji warsztatów, a na zakończenie odebrała oklaski. Jednak osobami głównie zaangażowanymi w całą organizację były: Ewa Baradziej-Krzyżankowska oraz Anna Jankowska-Tessmer. Strona konferencji została przygotowana przez Marka Polejewskiego.

no images were found

Skip to content