Nowa kadencja Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Nowa kadencja Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

W dniu 10.04.2017 r. rozpoczęła się kadencja Rady Naukowej MIR-PIB na lata 2017-2021. Posiedzenie zwołał i przewodniczył obradom do momentu ukonstytuowania się władz Rady, Dyrektor MIR-PIB dr Emil Kuzebski. Na 28 osób nominowanych do składu Rady Naukowej – obecnych było 25 osób, co zapewniło ważność uchwał podejmowanych podczas posiedzenia.

Nominacje członkom Rady wręczyli: w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa pan Kamil Wojnar oraz Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Emil Kuzebski.

W drodze głosowania wybrano Przewodniczącego Rady Naukowej. Został nim, pełniący już niegdyś tę funkcję, prof. dr hab. Zygmunt Klusek z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Zastępcami Przewodniczącego Rady Naukowej zostali: dr hab. inż. Agnieszka Tórz prof. nadzw. z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr hab. Jan Horbowy z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto wybrano członków Komisji ds. Kadry Naukowej, której przewodniczącym został dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. oraz Komisji ds. Pracowniczych, której przewodniczącym został dr Piotr Margoński, a także Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem Rady została ponownie mgr Iwona Fey.

Na koniec obrad, po prezentacji osiągnięć MIR-PIB za rok ubiegły – przedstawionych przez dr hab. inż. Iwonę Psuty prof. nadzw., Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych – nowa Rada Naukowa MIR-PIB pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania zadań Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2016.

Skład Rady Naukowej MIR-PIB kadencji 2017-2021 dostępny jest pod linkiem: https://mir.gdynia.pl/o-instytucie/#rada

RN na kadencję 2017-2021

Skip to content