Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej na lata 2019-2023

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej
i wdrożeniowej na lata 2019-2023

 

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej MIR-PIB wynikają bezpośrednio z Misji i Wizji Instytutu oraz z roli, jaką Instytut pełni z racji nadania statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

Misja: Dostarczanie niezależnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy opartej na prowadzonych pracach naukowych i badawczo rozwojowych, wspierających zrównoważony ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska rozwój rybołówstwa morskiego.

Wizja: Osiągnięcie statusu wiarygodnego, nowoczesnego i atrakcyjnego dla partnerów naukowych, biznesowych (w kraju i zagranicą) instytutu badawczego zajmującego się kompleksowymi badaniami naukowymi w dziedzinie zrównoważonej eksploatacji ekosystemów morskich i wykorzystania surowców rybnych.

Rolą Instytutu jest prowadzenie badań i działalność ekspercka, w szczególności na rzecz rybołówstwa,  przetwórstwa i akwakultury oraz administracji rybackiej w zakresie określonym poniżej:

 1. Badania dotyczące zrównoważonej i bezpiecznej dla środowiska eksploatacji zasobów odnawialnych mórz.
 2. Gromadzenie i analiza połowowych i ekonomicznych danych dotyczących funkcjonowania krajowego rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego w celu wsparcia doradztwa naukowego w zakresie zarządzania zasobami, w tym w ramach wspólnej polityki rybołówstwa UE.
 3. Wielodyscyplinarne badania i pogłębianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów morskich, jako podstawa do:
  1. ekosystemowego podejścia do zarządzania zasobami,
  2. ograniczania negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystem, przy uwzględnieniu znaczenia sektora dla spójności struktury społecznej,
  3. wykorzystanie potencjału mórz i oceanów przez przemysł przy jednoczesnej ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu,
  4. oceny znaczenia i usług, jakie ekosystemy morskie dostarczają społeczeństwu,
  5. oceny stanu środowiska morskiego, w tym oceny skutków planowanych inwestycji.
 4. Badania nad wartością odżywczą i bezpieczeństwem żywności pochodzenia morskiego.
 5. Badania w zakresie technologii przetwórstwa oraz wykorzystania produktów rybołówstwa i akwakultury.
 6. Badania socjoekonomiczne rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, w tym na potrzeby oceny oddziaływania na rybołówstwo, środowisko i rynek rybny, planowanie przestrzenne oraz zarządzanie rybołówstwem.
 7. Edukacja i pogłębienie wiedzy społeczeństwa dotyczącej funkcjonowania ekosystemów morskich i ich zrównoważonego wykorzystywania.

Skip to content