Obrady Grupy Roboczej ICES ds. Szacowania Łososi i Troci Bałtyckich organizowane przez MIR-PIB

Obrady Grupy Roboczej ICES ds. Szacowania Łososi i Troci Bałtyckich organizowane przez MIR-PIB

W tym roku MIR-PIB był odpowiedzialny za zorganizowanie obrad Grupy Roboczej ds. Szacowania Łososi i Troci Bałtyckich, działającej w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES WGBAST). Obrady odbywały się w dniach 27.03–04.04.2017 r., a udział w nich wzięło 25 przedstawicieli wszystkich krajów nadbałtyckich, obecnych na miejscu lub poprzez połączenie SKYPE. Uczestniczył w nich również obserwator z Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy obradom przewodniczył Stefan Palm ze Szwecji. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie spotkania byli Katarzyna Nadolna-Ałtyn i Adam Lejk. Po przedstawieniu wszystkich Raportów Narodowych rozpoczęły się dyskusje oraz prace nad przygotowaniem raportu końcowego z uwzględnieniem danych zaprezentowanych przez wszystkie kraje. Poruszano między innymi kwestie: zmian struktury połowów łososi w basenie Morza Bałtyckiego, tj. spadek znaczenia połowów morskich na rzecz wzrostu połowów przybrzeżnych i rzecznych; sposobów modelowania zasobów ryb łososiowatych; wzrostu znaczenia połowów rekreacyjnych czy skali strat wywoływane przez foki w rybołówstwie. Kolejne spotkanie odbędzie się za rok w Finlandii.

WGBAST_2017_The_Group_1

Skip to content