Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa

Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa

Kolejne spotkanie Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa odbyło się w dniu 20.02.2015 roku w siedzibie MIR-PIB w Gdyni. Tematem tego spotkania była dyskusja nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wieloletni plan w odniesieniu do stad dorszy, śledzi i szprotów w Morzu Bałtyckim oraz zakaz odrzutów na Morzu Bałtyckim i jego wdrażanie w praktyce. Rolę moderatora spotkania pełnił Ireneusz Wójcik.

Uczestnikami spotkania było szerokie grono osób reprezentujących sektor rybacki, organizacje pozarządowe, naukę, terenową administrację rybacką. Gośćmi spotkania byli poseł Parlamentu Europejskiego, Jarosław Wałęsa oraz przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa MRiRW z Wicedyrektor Martą Kaniewską-Królak.

W pierwszej części spotkania, poseł Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa, przedstawił stan prac legislacyjnych nad ww. Projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającym wieloletni plan w odniesieniu do stad dorszy, śledzi i szprotów w Morzu Bałtyckim, jak również zaprezentował i poddał dyskusji zakres uwag i poprawek do tego projektu, jaki planuje przedstawić na forum PE, pełniąc funkcję sprawozdawcy Komisji Rybackiej PE. W dyskusji zgłoszono wiele uwag i zastrzeżeń do projektu planu wieloletniego, generalnie zbieżnych z poprawkami proponowanymi przez europosła Jarosława Wałęsę. Główne zgłaszane uwagi to:

  • Zbyt szczegółowe uregulowania dotyczące ryb płaskich w planie wieloletnim dedykowanym dorszom, śledziom i szprotom,
  • Konieczność wzmocnienia podejścia regionalnego przy formułowaniu przepisów wykonawczych do planu,
  • Potrzeba utrzymania obszarów zamkniętych dla rybołówstwa dla ochrony tarlisk i siedlisk narybku, w oparciu o uaktualnioną wiedzę naukową,
  • Potrzeba określenia źródeł finansowania czasowego zaprzestania połowów, jeśli takie rozwiązania ochronne będą miały zastosowanie,
  • Konieczność skrócenia międzyokresowej oceny planu wieloletniego z sześciu do trzech lat,
  • Wprowadzenie większej elastyczności dla zmian przepisów wykonawczych do planu wieloletniego i dostosowywanie ich do zmieniającej się sytuacji w rybołówstwie.

Głosowanie w Komisji Rybackiej PE nad projektem planu wieloletniego zaplanowane jest na 30-31 marca 2015 r., a na sesji plenarnej PE w kwietniu 2015 r.

W drugiej części spotkania, przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa MRiRW przedstawił prezentację obrazującą stan prawny zakazu odrzutów, obowiązującego na Morzu Bałtyckim dla dorszy, śledzi i szprotów od 1.01.2015 r. oraz stan przygotowań do jego wdrażania w praktyce. Z uwagi na bardzo duże opóźnienia legislacyjne dotyczące zmiany i dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów, od momentu wprowadzenia zakazu odrzutów istnieje sprzeczność wielu przepisów. Problem ten nie dotyczy jednak wyłącznie Polski, lecz całego basenu M. Bałtyckiego. I właśnie ta niespójność przepisów była głównym tematem dyskusji. Zwracano m.in. uwagę na brak powiązania przepisów regulujących działalność połowową z przepisami weterynaryjno-sanitarnymi (konieczność odseparowywania ryb przeznaczonych na konsumpcję od ryb niekonsumpcyjnych w całym procesie manipulowania połowem – od pokładów jednostek rybackich do miejsc wyładunku na lądzie). Brakuje również przygotowania infrastruktury lądowej i rozwiązań logistycznych dotyczących zagospodarowania części połowów, które dotychczas stanowiły odrzuty w morzu, a od teraz muszą być wyładowywane. Zgłoszono postulat przygotowania przewodnika dla rybaków i administracji, stanowiącego spójną i jednoznaczną wykładnię postępowania z częścią połowów stanowiącą dotychczas odrzucany przyłów. Generalnym wnioskiem z dyskusji w tej części spotkania było stwierdzenie, że zakaz odrzutów został „pośpiesznie” wprowadzony w wyniku decyzji politycznych, bez należytego przygotowania założeń praktycznych do jego wdrażania – zarówno w odniesieniu do sektora połowowego i przetwórczego, jak i krajowych administracji rybackich.

no images were found

Skip to content