Posiedzenie Zarządu i Doroczne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Badawczych Rybołówstwa i Akwakultury – EFARO 1-4 czerwca, Bergen

Posiedzenie Zarządu i Doroczne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Badawczych Rybołówstwa i Akwakultury – EFARO 1-4 czerwca, Bergen

Na spotkaniu Zarządu omawiano po raz ostatni przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków EAFRO. Odbyła się długa dyskusja nad formułą i sposobem działania EFARO w przyszłości. Stwierdzono poważną rozbieżność pomiędzy możliwością podniesienia efektywności działania organizacji do poziomu oczekiwanego przez członków, a ograniczonymi możliwościami budżetu i niechęcią do jego powiększania. Poza tym, powiększenie budżetu nie gwarantuje automatycznie zwiększenia widzialności i skuteczności działania EFARO. Dotychczasowa formuła działania organizacji uległa wyczerpaniu ze względu na koniec parasola, który rozpięła nad EFARO IRFEMER. Dotychczasową obsługę księgową sprawowała pracowniczka IFREMER, która była Skarbnikiem EFARO, nie pobierając za to honorarium. Istnieje konieczność przeniesienia siedziby organizacji do innego kraju, co jest związane z koniecznością ponownej rejestracji organizacji na bazie innego prawa. Tym bardziej, że EFARO było zarejestrowane na 10 lat we Francji i 28 lutego 2016 roku upływa termin ważności rejestracji. A zatem, żeby nie utracić legalności działań stowarzyszenia, należy znaleźć nowy kraj, gdzie będzie można dokonać ponownej rejestracji EFARO, ale także zapewnić właściwą obsługę finansową i sekretariatu. Jedyna oferta takiej obsługi wpłynęła z RIVO (Holandia) i najprawdopodobniej GA będzie zmuszona ustosunkować się to tej propozycji, pomimo jej dość wysokiej ceny. Konieczne będzie jednak zwołanie dodatkowego walnego posiedzenia Organizacji, aby zatwierdzić takie zmiany.

W obradach Dorocznego Zgromadzenia EFARO wzięło udział około 30 osób, w tym z zaproszeni goście z ICES: sekretarz generalny A-C. Brüsendorf, i Eskild Kierkegaard – przewodniczący ACOM, Nikos Zampoukas z DG RTD, Kenneth Patterson z DG Mare. Przewodniczył Gerd Kraus, prezydent EFARO.

Tematyka obrad walnego zgromadzenia koncentrowała się na zagadnieniach związanych z dialogiem z Komisją Europejską (DG Mare i DG Research) w obszarach dotyczących doradztwa naukowego i zbioru danych rybackich w warunkach zmian Wspólnej Polityki Rybackiej oraz finansowania tych działań poprzez European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Po wystąpieniach przedstawicieli KE, ICES i EFARO odbyła się dyskusja na powyższe tematy.

Najważniejsze ustalenia spotkania w tym zakresie przedstawiają sią następująco:

A) Na najbliższym spotkaniu Zarządu zostaną przedyskutowane plany działalności EFARO na następny rok.

  • Kontynuowana będzie działalność grupy działania ds. akwakultury (Aquaculture Task Force). Wszyscy członkowie EFARO są proszeni o rozważenie ponownie udziału swoich przedstawicieli w tej grupie i ich zgłoszenia. MIR-PIB dotychczas nie skorzystał z tej okazji. Wiąże się to z pewnymi kosztami (wyjazdy), ale na razie nie mieliśmy mocnych argumentów „za” i zaplecza w postaci czynnych ekspertów o prowadzonych badań.
  • Powstanie grupa robocza ds. innowacji w rybołówstwie z zadaniem przygotowania stanowiska EFARO na temat organizacji rejsów monitoringowych i technik poboru prób, zbioru danych i ich przetwarzania, przyszłości produkcji ryb.
  • Opracowania stanowiska w sprawie polityki EFARO.

B) Prezydent zorganizuje spotkanie w celu zaproponowania założeń do mapy drogowej dla przyszłości EFARO.

C) Prezydent zainicjował dialog pomiędzy EFARO, ICES, KE i RAC w celu lepszej koordynacji i zarządzania regionalnymi programami zbioru danych rybackich. EFARO przygotowało propozycje zakresu opracowania na ten temat, które zostały zaakceptowane prze Biuro ICES.

D) Prezydent zwróci się do ICES w celu uzyskania ogólnej informacji na temat jakości danych i kto ma kłopoty z dostarczaniem danych odpowiedniej jakości.


Sprawy organizacyjne

Ponieważ EFARO jako stowarzyszenie założone na 10 lat na bazie prawa Francuskiego przestanie istnieć, będzie musiało być reaktywowane na podstawie prawa Holenderskiego. W tym celu Zarząd musi podjąć odpowiednie kroki przed końcem roku, a następnie będzie niezbędne zorganizowanie dodatkowego walnego zgromadzenia EAFO w celu zaakceptowania przez członków wprowadzonych zmian.

W trosce o efektywność funkcjonowania Stowarzyszenia, zarówno pod względem finansowym, jak i skuteczności kontaktów z KE, zdecydowano, że począwszy od przyszłego roku walne zgromadzenia EFARO będą obywały się w Brukseli i będą trwały jedynie dwa dni, w schemacie ½ dnia, 1 dzień, ½ dnia. Nowym prezydentem EAFO wybrano Dr. Tammo Bult, dyrektora IMARES Wageningen UR.

no images were found

Skip to content