Projekt dotyczący zagospodarowania ryb „małocennych”

Projekt dotyczący zagospodarowania ryb „małocennych”

Projekt dotyczący zagospodarowania ryb „małocennych”

Z satysfakcją informujemy, iż konsorcjum w składzie Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza podpisało umowę na realizację operacji pn: „Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie operacji nr 00001-6520.3-OR1100001/19 w ramach działania 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Całkowity koszt operacji: 2 038 350,17 zł.

Okres realizacji operacji: 2021-2023.

Problemem wykorzystania ryb małocennych przez konsumentów jest ich niechęć do zakupu spowodowana koniecznością przetworzenia tego rodzaju ryb we własnym zakresie, co wiąże się z dużą pracochłonnością obróbki, a często również z brakiem receptur przyrządzania tych ryb. Taki stan wpływa na ceny tych gatunków ryb na rynkach. Ponadto podaż na rynku tych ryb nie wynika z ukierunkowania połowów na te gatunki, a jedynie z tzw. przyłowu tych gatunków w trakcie odławiania innych poszukiwanych przez konsumentów gatunków.

W ramach operacji planowane jest opracowanie modelu zasad eksploatacji i zagospodarowania ryb określanych mianem „małocenne” (najczęściej małych sortymentów ryb karpiowatych) na innowacyjne pilotażowe produkty rybne wraz z testowaniem rozwiązań w podmiotach sektora rybackiego.

Zwiększenie efektywności zagospodarowania ryb o niskiej wartości ekonomicznej będzie skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy wodne realizowanym poprzez zwiększenie eksploatacji populacji ryb niższego poziomu troficznego, usuwanie wraz z ich odłowem substancji biogennych oraz zmniejszenie presji na cenniejsze gatunki drapieżne.

Opracowanie i popularyzacja metod wykorzystania ryb małocennych będzie również odpowiedzią na zmiany postaw konsumenckich, charakteryzujące się m.in. wzrostem zainteresowania żywnością tradycyjną i od lokalnych producentów.

Planowana tematyka badań będzie miała wyraźny charakter implementacyjny oraz poruszała będzie problematykę rybactwa i rybołówstwa w trzech płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.

Skip to content