Konkurs na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Rada Naukowa

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

z siedzibą w Gdyni (81-332) przy ul. Kołłątaja 1


na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(Dz. U. Nr 96, poz.618 z późn. zm.)

oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz.1412)

ogłasza konkurs na stanowisko


DYREKTORA

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

I.  Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami  pracowniczymi;
 4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu     umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo  skarbowe.

II.    Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie   podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji rozwoju Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy  zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego   dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III.    Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, tj.:

 • statut Instytutu;
 • regulamin organizacyjny Instytutu;
 • sprawozdanie z działalności Instytutu w 2012 i 2013;
 • sprawozdanie finansowe za 2012 i 2013.

będą udostępnione do wglądu osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, w Gdyni 81-332, przy ul. Kołłątaja 1, pokój nr 926, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30,  od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie, czyli 1.04.15 r. do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt II.3 – II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV.    Zgłoszenia należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora MIR-PIB” w sekretariacie MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni lub przesłać listem poleconym na adres Instytutu, wskazany powyżej w pkt III.

V.    Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie w dzienniku „Rzeczpospolita”.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym o zachowaniu terminu zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora MIR-PIB, ukazało się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 1.04.2015 r. na stronie C7.

Skip to content