Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Nazwa jednostki:

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Nazwa stanowiska:

Stypendysta NCN

Źródło finansowania:

Projekt NCN pt. „Jak złożone są mikrobiologiczne sieci pokarmowe w środowisku wodnym? Wyjaśnienie troficznej roli średniej wielkości heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w wodach słodkich i słonawych”.

Typ konkursu:

WEAVE-UNISONO (projekty międzynarodowe dwu- lub trójstronne)

Opis zadań:

Głównym celem projektu jest zrozumienie roli drapieżnych wiciowców nanoplanktonowych w mikrobiologicznych sieciach troficznych. Projekt jest realizowany we współpracy z naukowcami z Czech (Prof. Karel Šimek, dr Indranil Mukherjee), Niemiec (Prof. Kenneth Dumack) i Szwajcarii (Prof. Thomas Posch). Wybrana osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie, których celem jest:

 1. porównanie odpowiedzi naturalnych zbiorowisk bakteriożernych i wszystkożernych/drapieżnych heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych na eksperymentalne manipulacje sieciami pokarmowymi w różnych porach roku w zbiorniku zaporowym Římov (Czechy) i Morzu Bałtyckim;
 2. zbadanie zmian sezonowych w zbiorowiskach mikroorganizmów eukariotycznych w Morzu Bałtyckim;
 3. zbadanie zmian sezonowych w tempie żerowania i preferencjach pokarmowych pierwotniaków w Morzu Bałtyckim;
 4. zbadanie dynamiki i potencjalnego tempa wzrostu szybko rosnących wszystkożernych/drapieżnych heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w różnych warunkach środowiskowych;
 5. hodowla i opis nowych gatunków wszystkożernych/drapieżnych heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych z doświadczeń oraz ze środowiska.

Wybrana osoba będzie brała udział w pracach eksperymentalnych i terenowych oraz nauczy się metod molekularnych używanych w dziedzinie ekologii mikroorganizmów wodnych (sekwencjonowanie, CARD-FISH). Prace obejmować będą m.in.: planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizy laboratoryjne i statystyczne, interpretację uzyskanych wyników, jak również przygotowywanie prezentacji i komunikatów naukowych, pisanie publikacji naukowych dotyczących prowadzonych badań oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych.

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy licencjata, magistra lub równoważny uzyskany na kierunku oceanografia, biologia, ekologia lub pokrewnym. Rozważone będę również kandydatury od osób studiujących, które uzyskają tytuł w roku 2022;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu ekologii środowiska wodnego i mikroorganizmów;
 3. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej (np. PCR), mikroskopii oraz analiz statystycznych;
 4. Motywacja do pracy naukowej, zainteresowanie pierwotniakami/mikroorganizmami;
 5. Ogólne kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej, kreatywność;
 6. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie (w tym za granicą) przy pobieraniu materiału do doświadczeń i badań, gotowość do pracy w laboratorium;
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki zatrudnienia:

Wybrana osoba musi być/zostać:

 • studentem/studentką studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub;
 • uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.) lub
 • doktorantem/doktorantką w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 maja 2022 roku;

Miejsce pracy: Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Morski Instytut Rybacki – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332, Gdynia

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium: 4,500 zł/miesiąc (zwolnione od podatku). Stypendium naukowe na okres 33 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

 

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV, bez zdjęcia), zawierający:

Wykształcenie,

Dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe,

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,

Kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie

Inne osiągnięcia i aktywności;

 1. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 2. Kontakt do naukowca mogącego wystawić opinię o kandydacie/kandydatce;
 3. Zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

17 kwietnia 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami będą prowadzone w połowie kwietnia, a decyzja zostanie podjęta do 27 kwietnia 2022.

Forma składania zgłoszeń:

Dokumenty w pojedynczym pliku pdf należy wysłać na e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl. W temacie mejla proszę wpisać Stypendysta-WAEVE-UNISONO

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu i planowany promotor: dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB

Kontakt i dodatkowe informacje: kpiwosz@mir.gdynia.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
 11. Wszystkie aplikację zostaną rozpatrzone bez względu na płeć, narodowość, religię, orientację i tożsamość seksualną osób kandydujących

Skip to content