Up4Food – czyli jak wykorzystać niewykorzystywane obecnie składniki żywności

Up4Food – czyli jak wykorzystać niewykorzystywane obecnie składniki żywności

W styczniu 2024 r. rozpoczęła się w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym realizacja trzyletniego projektu pt.: „Up4Food – Upcycling side-streams for sustainable and healthy ingredients and new food concepts” –  „Upcykling produktów ubocznych na rzecz zrównoważonych i zdrowych składników oraz nowych koncepcji żywności”. Projekt będzie prowadzony w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB, a pracami kierować będzie dr inż. Olga Szulecka.

Projekt został wybrany w drodze konkursu, do którego zgłosiło 11 międzynarodowych konsorcjów naukowych. Up4Food realizowany jest w ramach programu Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life” finansowanego w Polsce przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. projektu 2023/05/Y/HS4/00121). Prace w projekcie realizować będzie konsorcjum złożone z 6 podmiotów z 5 krajów europejskich:

  • Norwegian University of Science and Technology z Norwegii – Koordynator projektu;
  • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z Polski;
  • SINTEF Ocean AS z Norwegii;
  • Teagasc Food Research Centre z Irlandii;
  • ANSES, Laboratory for food safety z Francji;
  • National R&D Institute for Food Bioresources – IBA Bucharest z Rumunii.

Logo projektu Up4Food

Celem projektu jest wykorzystanie składników pozyskanych ze strumieni bocznych z produkcji żywności na cele konsumpcyjne, co obecnie jest priorytetem w cyrkularnym i bardziej zrównoważonym wytwarzaniu produktów żywnościowych.

Podczas prac badawczych w Up4Food planowane jest wykorzystanie nowatorskich technologii wytwarzania odżywczych i funkcjonalnych składników ze strumieni bocznych z przetwórstwa żywności (pochodzenia wodnego, ziemniaków i jadalnych nasion roślin oleistych) oraz dokonanie oceny ich bezpieczeństwa, a także określenie aspektów technologicznych i odżywczych zastosowania tych składników do różnych koncepcji żywności.

Istotnym elementem projektu, realizowanym w 6 pakiecie roboczym, kierowanym przez MIR-PIB, są zarówno badania postaw konsumenckich, jak i możliwości oraz barier przetwórczych w zakresie wykorzystania składników ze strumieni bocznych do produkcji nowej żywności. Prace tego pakietu wykorzystywać będą jakościowe i ilościowe metody badawcze: kwestionariusze, wywiady pogłębione (IDI), a także laboratoria społeczne, jako nową metodę wielopoziomowej współpracy i konsultacji w opracowywaniu nowych produktów. Dzięki współpracy konsumentów z przedstawicielami podmiotów łańcuchów dostaw w laboratoriach społecznych możliwa będzie identyfikacja barier wprowadzania na rynek nowych produktów z otrzymanymi w projekcie składnikami oraz opracowanie założeń designu dla nowo projektowanych wyrobów. Uzyskane w WP 6 wyniki dostarczą nowej wiedzy w zakresie postrzegania i akceptowalności prototypowych rozwiązań oraz pozwolą na kształtowanie nowych koncepcji żywności.

Olga Szulecka

Skip to content