Wydawnictwo MIR-PIB

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O nas (historia)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi działalność publikacyjną od chwili swojego powstania, czyli od utworzenia Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu (1921).

Własne wydawnictwo utworzono jednak dopiero po przekształceniu Laboratorium w Stację Morską (1932). Do czasu wybuchu II wojny światowej wydawano m. in. sprawozdania, biuletyny, prace oraz komunikaty (Prace Stacji Morskiej w Helu, Biuletyn Stacji Morskiej w Helu, Komunikat Portu Rybackiego). Ostatnią publikacją MIR wydaną przed wojną była praca profesora Michała Siedleckiego Ryby morskie częściej poławiane na Bałtyku i północnym Atlantyku (1938).

Po wojnie działalność wydawniczą wznowiono w 1946 r., wydając Kalendarz Rybacki na rok 1946. Wydawnictwa nawiązywały do tych sprzed wojny: Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego, Prace Morskiego Instytutu Rybackiego, ale publikowano i nowe serie – od 1960 r. rozpoczęto wydawanie Studiów i Materiałów w pięciu seriach tematycznych, a od 1969 r. także dwutygodnika Ekspres-Informacja.

Znaczny rozwój działalności wydawniczej Instytutu nastąpił w momencie powołania w 1969 roku samodzielnego Ośrodka Wydawniczego wraz z własną „małą poligrafią”. W efekcie zwiększyła się różnorodność form wydawniczych. Wśród najlepszych publikacji znalazły się bibliografie rybołówstwa morskiego, raporty i monografie indywidualne, materiały pokonferencyjne, katalogi narzędzi połowowych, atlasy rybackie i czasopismo Wiadomości Rybackie.

Obecnie, Wydawnictwo MIR-PIB ma na celu publikowanie prac wspierających rozwój naukowych pracowników Instytutu oraz wydawanie prac cennych z punktu widzenia misji MIR-PIB, a więc dostarczających niezależnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy opartej na prowadzonych pracach naukowych i badawczo rozwojowych, wspierających zrównoważony ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska rozwój rybołówstwa morskiego

MIR-PIB publikuje prace w formie wydawnictw popularnonaukowych i monografii naukowych, z takich dziedzin, jak: biologia morza, rybactwo, oceanografia, technologia żywności pochodzenia morskiego, ekonomika rybacka, ekologia, itp.

Wydawnictwa MIR-PIB znaleźć można w wielu bibliotekach naukowych w Polsce i zagranicą.

Kolegium redakcyjne

Kolegium Redakcyjne składa się z Przewodniczącego Kolegium oraz dwóch ekspertów z każdego z poniższych obszarów wiedzy:

 • Eksploatacja żywych zasobów morza
 • Stan i jakość środowiska morskiego
 • Przetwórstwo, zagospodarowanie surowców i odpadów oraz żywność pochodzenia wodnego
 • Ekonomiczne uwarunkowania rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa

oraz z Sekretarza Wydawnictwa i jego Zastępcy.

Etyka wydawnicza

Wydawnictwo MIR-PIB w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje system antyplagiatowy oraz zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct ), a dotyczące:

Kolegium Redakcyjnego

Kolegium Redakcyjne jest odpowiedzialne za decyzję o przyjęciu prac do publikacji i za wszystko, co zostało opublikowane. Kieruje się wymogami prawnymi, regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Dba o zachowanie norm, przyjętych w publikacjach naukowych, wyklucza praktyki narażające normy etyczne i intelektualne. W razie potrzeby zawsze publikuje poprawki, wyjaśnienia i przeprosiny, o ile wina leży po jego stronie.

Kolegium Redakcyjne ocenia nadesłane prace merytorycznie, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Kolegium Redakcyjne nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym tekście nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, redaktorami merytorycznymi, korektorami i tłumaczami.

Kolegium Redakcyjne zapewnia sprawiedliwe i merytoryczne recenzje. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania tekstu Kolegium Redakcyjne ujawnia ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z materiałami proponowanymi do publikacji. Kolegium Redakcyjne wymaga od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych. Jeśli sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu pracy, powinny być podjęte odpowiednia działania, np. wycofanie publikacji. 

Przed rozpoczęciem prac recenzyjno-redakcyjnych Kolegium Redakcyjne podejmuje działania w celu zbadania, czy nie ma do czynienia z takimi zjawiskami jak, ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

Kolegium Redakcyjne wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Autorów

Autorem/ami publikacji jest/są osoba/y osoby, która/e znacznie przyczyniła/y się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła/y pierwotną wersję tekstu lub dokonała/y jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła/y decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor/rzy publikacji dopuścił/li się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. auto plagiat) – Kolegium Redakcyjne zwróci się z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, jak na przykład: odrzucenie danej publikacji, a także odmowę publikowania jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby (tych osób).

Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w publikacji należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów. Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w formie pisemnej i skierować zgodę do Kolegium Redakcyjnego. Wszelkie niejasne kwestie autorzy muszą rozstrzygnąć między sobą, a Kolegium Redakcyjne nie uczestniczy w tego rodzaju sporach.

Procedury recenzowania

W Wydawnictwie MIR-PIB w sprawie recenzji obowiązuje zasada „double-blind review process”, czyli autor nie zna nazwiska recenzenta i recenzent nie zna nazwiska autora.

Wyklucza się wskazywanie recenzentów przez autorów.

Recenzje należy zamieścić na specjalnym formularzu recenzyjnym.

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Każda osoba, której zaproponowano bycie recenzentem, a która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania tekstu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji w określonym czasie, powinna jak najszybciej powiadomić Wydawnictwo, aby można było zwrócić się o recenzję do kogoś innego.

Każdy recenzowany materiał musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia Kolegium Redakcyjnego.

Jak rozumieć konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor merytoryczny, zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Konflikt interesów związany może być na przykład z relacjami ekonomicznymi (zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz) lub z relacjami osobistymi czy współzawodnictwem naukowym. Każdy autor, redaktor merytoryczny oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Kolegium Redakcyjnemu.

Pomoc i doradztwo w przestrzeganiu etyki wydawniczej stanowi Zestaw Źródeł z Zakresu Etyki Wydawniczej (https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics)

Procedura antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa jest obowiązkowa dla oceny oryginalności publikacji. Pomyślna weryfikacja wskazanych prac w systemie antyplagiatowym jest warunkiem dopuszczenia prac do dalszych czynności w postępowaniu publikacyjnym.

Tekst pracy musi zostać sprawdzony w systemie w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu otrzymania tekstu w formie elektronicznej.

W przypadku wystąpienia w pracy zapożyczeń, stanowiących przypisanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, Kolegium Redakcyjne nie przyjmuje pracy do dalszego procedowania.

Autor pracy ma prawo do odwołania się od decyzji Komitetu Redakcyjnego. Składa wtedy swoje odwołanie na piśmie. Kolegium Redakcyjne ustosunkowuje się na piśmie, do odwołania, w ciągu dziesięciu dni. W piśmie podaje swoją ostateczną decyzję wraz z uzasadnieniem.

Polityka open-access

Od 2016 roku Morski Instytut Rybacki – PIB wydaje swoje publikacje w Otwartym Dostępie (Open Access). Wszystkie wydawnictwa umieszczane są na stronie internetowej Instytutu (www.mir.gdynia.pl), na licencji:

Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych; pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Wydawnictwa bieżące i archiwalne

http://mir.gdynia.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwa/

 

Kontakt

Sekretarz Wydawnictwa

mgr Anna Ochman

aochman@mir.gdynia.pl

+48 587-356-363

 

Zastępca Sekretarza Wydawnictwa

dr Małgorzata Grabowska-Popow

mpopow@mir.gdynia.pl

+48 587-356-278

Poradnik autora

Wskazówki dla autorów

Informacje dla redaktora naukowego

Redaktor naukowy jest odpowiedzialny za decyzje, czy tekst powinien być publikowany. Redaktor naukowy może się przy tym kierować polityką Instytutu. Musi też mieć na względzie ochronę praw autorskich oraz dążenie do wyeliminowania plagiatów. Redaktor naukowy może się w tej sprawie radzić pozostałych redaktorów oraz recenzentów.

Informacje dla recenzentów

Do oceny każdej monografii powoływanych jest dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, której afiliację posiada autor. W sytuacjach szczególnych, kiedy recenzje obu recenzentów pozostają w sprzeczności lub sprzeczne są konkluzje dotyczące przyjęcia lub nie przyjęcia pracy do publikacji, Komitet Redakcyjny może w celu rozstrzygającej oceny powołać kolejnego recenzenta, także spoza jednostki, w której autor jest afiliowany.

Wyklucza się wskazywanie recenzentów przez autorów.

Recenzja polega na wypełnieniu formularza recenzji, z możliwością umieszczenia dodatkowych uwag recenzenta, nieobjętych formularzem. Formularz zawiera punkt, w którym recenzent zobowiązany jest do jednoznacznego dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia. Dopuszczenie może mieć charakter warunkowy, co oznacza konieczność dokonania przez autorów zmian.

Nieprzyjęcie tekstu do publikacji (odrzucenie) następuje, jeśli obaj recenzenci (lub dwóch z trzech recenzentów) zgodnie o to wnioskują.

Decyzja recenzenta o odrzuceniu tekstu jest ostateczna, chyba że Komitet Redakcyjny uzna, że odrzucenie nastąpiło bez właściwego uzasadnienia stanowiska recenzenta i sformułowania jasnych uwag pod adresem autorów. Po wykonaniu poprawek zgodnych z uwagami stanowiącymi podstawę odrzucenia tekstu, autorom przysługuje prawo ponownego przedstawienia pracy do druku. Proces recenzyjny jest wówczas powtarzany.

Ścieżka wydawnicza

 • Rozpoczęcie procesu wydawniczego: złożenie przez autora ankiety oraz tekstu pracy (wersja elektroniczna).
 • Weryfikacja tekstu – procedura antyplagiatowa.
 • Wstępna kalkulacja kosztów. Obliczenie arkuszy wydawniczych. Ustalenie honorarium autorskiego (jeśli dotyczy) i stawek recenzentów, redaktora językowego (merytorycznego), redaktora technicznego, tłumacza, korektora etc.
 • Zawiadomienie autora o przyjęciu pracy do publikacji. Autor podpisuje oświadczenie, że utwór nie był nigdzie przedtem publikowany (tekst i materiał graficzny), jest wynikiem jego twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autor zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.
 • Podpisanie umów z autorem (jeśli dotyczy), recenzentami, redaktorem językowym (merytorycznym), redaktorem technicznym, tłumaczem, korektorem etc.
 • Skierowanie pracy do recenzentów.
 • Przekazanie autorowi pracy wraz z poprawkami recenzentów. Autor pisemnie oświadcza, które poprawki uwzględni, a których nie i dlaczego.
 • Przyjęcie tekstu pracy od autora po poprawkach i decyzja Kolegium Redakcyjnego o skierowaniu pracy do redakcji językowej (merytorycznej).
 • Redakcja językowa. Redaktor omawia poprawki z autorem.
 • Skierowanie pracy do redakcji technicznej. Propozycja okładki.
 • Praca korektora przy tekście.
 • Korekta autorska złamanego tekstu. Na tym etapie poprawki autora powinny być symboliczne i nie powodować konieczności powtórnego łamania.
 • Korekta redaktora językowego (merytorycznego) lub redaktora naukowego.
 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich.
 • Umieszczenie pracy na stronie internetowej Instytutu.
Skip to content