Konferencja „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w modyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych”

Konferencja „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w modyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych”

W dniu 25 października 2023 roku w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się konferencja dotycząca innowacyjnych metod pakowania produktów rybnych. Projekt został opracowany i realizowany w Zakładzie Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa oraz w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB, przy współpracy z firmą „Stanpol” sp. z o. o. w Słupsku,  w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.13 „Innowacje” oraz Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Organizatorem konferencji był Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zakładów przetwórstwa rybnego, firm zajmujących się technologią pakowania produktów żywnościowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pracownicy MIR-PIB. Konferencję prowadził dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. MIR-PIB (na fotografii poniżej).

Na wstępie głos zabrał prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, kierownik Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB, który po powitaniu przybyłych uczestników konferencji przedstawił skład osobowy i zadania zespołu realizującego projekt. Następnie Piotr Rystwej, dyrektor ds. Technicznych i BHP, „Stanpol” sp. z o.o. w Słupsku, przedstawił cele i zadania innowacyjnego projektu, w tym elementy infrastruktury i procesy wykorzystane w zakładzie produkcyjnym do jego realizacji.

Podczas konferencji dr inż. Bogusław Pawlikowski, MIR-PIB, przedstawił prezentacje, dotyczące wymagań i zaleceń FDA (USA) odnośnie pakowania produktów rybnych w modyfikowanej atmosferze oraz zmian jakości sensorycznej produktów rybnych pakowanych z zastosowaniem innowacyjnej metody (autor Dorota Janiszewska, MIR-PIB). Następnie głos zabrała Kamila Kozieł, MIR-PIB, która omówiła wybrane zagadnienia związane z wytwarzaniem produktów rybnych w warunkach produkcyjnych. Z kolei Małgorzata Malesa-Ciećwierz, MIR-PIB, omówiła wybrane parametry chemiczne produktów rybnych świeżych i wędzonych pakowanych z zastosowaniem innowacyjnej metody. Po przerwie kawowej dr inż. Bogusław Pawlikowski, MIR-PIB, przedstawił wyniki badań mikrobiologicznych produktów rybnych świeżych i wędzonych, pakowanych w modyfikowanej atmosferze, zwracając szczególną uwagę na nieobecność w tych produktach bakterii chorobotwórczych, zwłaszcza Clostridium botulinum.

Fot. dr inż. Bogusław Pawlikowski podczas prezentacji

Z kolei dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. MIR-PIB, przedstawił zmiany składu atmosfery w opakowaniach produktów rybnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze, w tym tlenu, dwutlenku węgla i azotu. Ostatnim prelegentem był Łukasz Betliński, Linde Gaz Polska, który omówił techniczne aspekty związane z pakowaniem produktów rybnych w modyfikowanej atmosferze.

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli MIR-PIB.

Fot. Uczestnicy konferencji

 

 

Skip to content