Warsztaty w zakresie gromadzenia danych ekonomicznych w obszarze akwakultury

Warsztaty w zakresie gromadzenia danych ekonomicznych w obszarze akwakultury

W dniach 15-19 czerwca br. w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty, poświęcone wymianie doświadczeń krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie gromadzenia danych ekonomicznych  w obszarze akwakultury, w ramach wieloletniego europejskiego programu zbierania danych rybackich, początkowo EFDC (European Fisheries Data Collection), a obecnie DCF (Data Collection Framework). Zebrane dane ekonomiczne wykorzystywane są do opracowania analiz przygotowywanych  dla Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (ang. STECF), który został ustanowiony w celu doradzania Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia racjonalnej, przejrzystej i odpowiedzialnej polityki rybackiej. Dane wykorzystywane są również przez krajowe organy administracji państwowej odpowiedzialne za zarządzanie sektorem rybołówstwa.

W warsztatach wzięło udział dwudziestu czterech ekspertów z 16 krajów członkowskich oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej (ang. DG Mare), Europejskiego Urzędu Statystycznego (ang. Eurostat), Wspólnego Centrum Badawczego (ang. JRC) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres tematów omawianych podczas warsztatów obejmował:

  • Przedstawienie głównych problemów związanych z wymaganiami JRC stawianymi państwom członkowskim w wezwaniach do przekazania danych ekonomicznych w zakresie akwakultury oraz możliwych usprawnień w zakresie stosowanej formatki, kodowania zmiennych oraz kontroli jakości danych.
  • Zdefiniowanie działalności podstawowej w zakresie akwakultury oraz jej zastosowanie przez państwa członkowskie UE.
  • Zdefiniowanie kryteriów przypisania przedsiębiorstw działających w obszarze akwakultury do poszczególnych segmentów w przypadku, gdy stosowane są różne techniki chowu/ hodowli i/lub gdy produkowane są różne gatunki ryb.
  • Ocena możliwości harmonizacji wskaźników przeliczeniowych stosowanych przez poszczególne kraje członkowskie do przeliczania liczby narybku w sztukach na wagę w kilogramach w zależności od gatunku i wieku ryb.
  • Ocena możliwości zharmonizowania systemów gromadzenia danych ekonomicznych do Eurostat oraz DCF.
  • Ocena  możliwości ograniczenia gromadzenia danych ekonomicznych w zakresie akwakultury wyłącznie do gospodarstw rybackich prowadzących działalność komercyjną poprzez zastosowanie progu wielkości minimalnego przychodu  tak jak to stosuje się w Systemie Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. FADN).
  • Oczekiwane zmiany i rozszerzenia w zakresie gromadzenia danych w obszarze akwakultury w  Wieloletnim Programie Zbierania Danych Rybackich (ang. DC MAP).

Raport końcowy podsumowujący wyniki pracy dostępny jest pod linkiem:

https://www.dropbox.com/s/5zgvdwmy2pgg0fr/AQ%20Workshop-Gdynia2015-FINAL_v1.docx?dl=0

no images were found

Skip to content