Zaproszenie na Seminarium „Uprawa i wykorzystanie makroglonów w Regionie Morza Bałtyckiego 1. Spotkanie Interesariuszy” w ramach projektu GRASS – Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Zaproszenie na Seminarium „Uprawa i wykorzystanie makroglonów w Regionie Morza Bałtyckiego 1. Spotkanie Interesariuszy” w ramach projektu GRASS – Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Zapraszamy na Seminarium
„Uprawa i wykorzystanie makroglonów
w Regionie Morza Bałtyckiego
1. Spotkanie Interesariuszy”
w ramach projektu

GRASS – Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Termin: 22 września 2020 r. , godz. 10:30.

Lokalizacja: Hotel Marriott Waterfront Gdynia
(ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia).

Celem spotkania jest dyskusja na temat perspektyw produkcji makroglonów i produktów z makroglonów w Polsce; dyskusję poprzedzą prezentacje wprowadzające.

Spotkanie odbędzie się z zapewnieniem wszystkich wymaganych prawem standardów sanitarnych (Covid-19), w tym zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami.

W trakcie spotkania zapewniamy napoje i przekąski oraz obiad (planowany na godz. 13:00).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa – do dnia 15 września 2020 r. (tkulikowski@mir.gdynia.pl)

O projekcie GRASS
Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

 • Partnerem projektu
  jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Partnerami Stowarzyszonymi projektu są
  Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urząd Morski w Gdyni.
 • Wyzwanie
 • W Morzu Bałtyckim produkcja wodorostów jest znikoma, pomimo wielu zapoczątkowanych projektów rozwojowych. Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne i ekologiczne uprawy makroglonów (żywność, pasze, nawozy, substraty chemiczne, kosmetyki itp.), ignorowanie ich potencjału może być utraconą możliwością dla rozwoju błękitnego wzrostu w naszym regionie. Jedną z barier rozwoju jest luka legislacyjna w odniesieniu do uprawy i zbioru makroglonów oraz ich wprowadzania do sektora żywnościowego i nieżywnościowego. Władze publiczne odgrywają kluczową rolę w likwidacji luki legislacyjnej i uwolnieniu potencjału produkcji makroglonów w regionie. Brak im jednak możliwości zbadania środowiskowych, legislacyjnych i społeczno-ekonomicznych aspektów produkcji makroglonów w Morzu Bałtyckim. Stanowi to wielkie wyzwanie dla rozwoju regionalnego sektora produkcji i przetwórstwa wodorostów.
 • Projekt
 • Celem projektu GRASS jest podnoszenie świadomości i rozwijanie potencjału wśród władz publicznych i innych zainteresowanych stron w regionie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do uprawy, zbiorów i dalszego wykorzystania wodorostów. Ministerstwa, instytucje ochrony środowiska, urzędy morskie i samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego odgrywają kluczową rolę w promowaniu hodowli i wykorzystania wodorostów, ponieważ mają wpływ na stanowienie prawa, zarządzanie przestrzenne, a także kontrolują znaczną część finansowania unijnego i krajowego.
 • Co chcemy osiągnąć
 • Naszym celem jest zlikwidowanie luki legislacyjnej w zakresie produkcji i użytkowania wodorostów. Narzędzia, które pomogą nam osiągnąć ten cel to mapy ilustrujące odpowiednie miejsca do produkcji wodorostów, narzędzie do oceny zdolności redukcji biogenów w morzu przez wodorosty, przewodnik po najlepszych praktykach w procesie licencjonowania produkcji makroglonów oraz podręcznik, który połączy wszystkie wyniki opracowane w ramach projektu dotyczące korzyści, ryzyk i możliwości związanych z produkcją
  i wykorzystaniem makroglonów w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki będą wykorzystywane głównie przez regionalne i krajowe organy publiczne, takie jak wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Inne grupy docelowe projektu to: praktycy, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju błękitnej gospodarki.
 • Cel projektu: Podnoszenie świadomości oraz rozwijanie potencjału administracji i innych zainteresowanych stron
  w Regionie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do akwakultury
  i dalszego wykorzystania wodorostów.
 • Czas trwania: WRZESIEŃ 2018 – WRZESIEŃ 2021
 • Całkowity budżet: 1,9 mln EUR
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1,5 mln EUR

Fot. 123rf.com 

Fot. 123rf.com 

Skip to content